Kajian berkaitan dengan amalan pengurusan notis hasrat menuntut di Jabatan Kerja Raya

Mohd. Majid, Amran (2005) Kajian berkaitan dengan amalan pengurusan notis hasrat menuntut di Jabatan Kerja Raya. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Notis Hasrat Menuntut di dalam mana-mana syarat-syarat kontrak binaan PlaWtll merupakan satu kcperluan sebcluP1 Pegawai Pl.!nguasa (P.P.)/Majikan/ Kerajaan dapat menimbang tuntutall perbelanJaan tarnbahan dan kerugian oleh pihak kontraktor. Narnun demikian terdapat persoalan-persualan samaada adalah wajar untuk tuntutan kontraktor tersebut ditolak sekiranya :wntraktor telah gagal mengemukakan sebarang notis; dCin apa pula keadaannya sekiranya notis yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat kontrak ataupun perundangan negara? Kajian yang tdah dibuat adalah bcrkaitan dengan amalan pengurusan notis hasrat I11cnuntut o.leh .rawa~ankuasa TUlltutan, Jabatan Kcrja Raya (JKR) Malaysia agar satu kefaharnan bagaimanakah notis tersebut diurus serta ditimbangkan sebehmi tuntutan kontraktor tt;rsebut dipcrtimbangkar. dengan lebih lanjut. Adalah didapati bahawa amalan pertimbangan oleh nZR adalah agak kctat berkaitan dengan keperluan mengemukakan notis hasrat mepuntllt tcrseout. Kajian juga teJah dibw~t dengan mcrujuk kepada makalah und«ng-undang, buku-buku n~jukan undang-lindang, kertas-kertas seminar berkaitan dcngan tuntutan kontrak binaan oieh orang perseorangan yang telah diterirna sebagai pakar rujuk di dalam bidang tersebut. Adalah didapati bahawa (lotis adalah mcrupakan satu keperluan prosidur kl!adilan asasi yang m~ngan.iurkan kcadilan terhadap kedua-dua belah pihak yakni

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TH Building construction
Divisions: Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan (School of Housing, Building & Planning) > Thesis
Depositing User: Administrator Automasi
Date Deposited: 31 May 2017 04:37
Last Modified: 12 Apr 2019 05:27
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/34777

Actions (login required)

View Item View Item
Share